گویندگی - نمایشنامه خوانی - اجرای کتاب صوتی
گذراندن دوره فن بیان و گویندگی مقدماتی و پیشرفته مدرسه عالی رسانه
دوره تربیت حس مدرسه عالی رسانه
تربیت حس ، زبان بدن و ورکشاپ گویندگی موسسه های آزاد
اجرای نمایش های رادیویی در رادیو نمایش
اجرای پادکست برای رادیو های آزاد
شرکت در جشنواره های متعدد رادیویی
بازی در نمایش صوتی رئیس جمهور در نقش پرستار سال 99​​​​​​​

​حمیده خرادپور