آوای آپامه تشکیل شده از جوانان هنرمند است و سعی داریم بستری باشیم برای همه آنانی که جایگاه صدایشان آمادگی عرضه و شنیدن را دارد .​​​​​

کاملیا کریمی
یحیی گلنسایی
بهاره جلودار زاده
محمدرضا لاکچی
محمد مقدسی
طیبه رضایی
زهرا پورعلی
حمید طاهری
مجتبی تقوی
لطیفه اسماعیلی
فروغ فرزین فر
احمد ذبیحی
رهی نادری
کاملیا کریمی
یحیی گلنسایی
بهاره جلودار زاده
محمدرضا لاکچی
طیبه رضایی
زهرا پورعلی
حمید طاهری
محمد مقدسی
لطیفه اسماعیلی
فروغ فرزین فر
احمد ذبیحی
مجتبی تقوی
مائده حسینی
ادامه مطلب
ادامه مطلب
....