​فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام​​​​​​​ گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.

فرورتینام

با صدایش در سالیان درازی گوش جانها را نوازش داد ، روزها و شبها را در رویاهامان غوطه ور میساخت ، خلوص صدایش همچون خلوص وجودش همواره در رادیو زبانزد بود ، خلوصی که هرگز دیگر رادیو به خود نخواهد دید 

یادش گرامی ​​​​​​​

احمد گنجی از میان ما رفت