​فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام​​​​​​​ گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.

فرورتینام

با صدایش در سالیان درازی گوش جانها را نوازش داد ، روزها و شبها را در رویاهامان غوطه ور میساخت ، خلوص صدایش همچون خلوص وجودش همواره در رادیو زبانزد بود ، خلوصی که هرگز دیگر رادیو به خود نخواهد دید 

یادش گرامی ​​​​​​​

احمد گنجی از میان ما رفت

اشاوهیشتا ​​​​​​​

اردیبهشت نام دومین ماه سال در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و​​​​​​​ در فارسی اردیبهشت گفته شده که واژه ای است مرکب از دو جز (اشا) که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و  درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و جز دوم که واژه (وهیشت)، صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس

نکته زندگی 

دو چیز شما را تعریف می‌کند:

صبر شما وقتی که چیزی ندارید،
و رفتار شما وقتی که همه چیز دارید!

آینه

رقص و حرکت های نمایشی ، تعمقی در گذر زمان و آرزوها 

​لحظاتی با رادیو

با دوستان و هنرمندان رادیو نمایش ، آنانی که بدون تصویر تنها با صدایشان جانی دیگر به قصه و نمایش می بخشند

مسیر زندگی

انیمیشنی کوتاه و گویا 

صداهایی که با خاطره های نوجوانی گره خوردند

هئوروتات

خرداد نام سومین ماه سال در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات، در فارسی خورداد یا خرداد آمده شده که واژه ای است مرکب از دو جزء : جزء هئوروه که صفت است به معنای  رسا.، همه، درست، و کامل ، دوم تات که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.

درسهای بازیگری

درسهای بازیگری با کوین اسپیسی 

تست بازیگری

چگونگی تست بازیگری همراه با کوین اسپیسی 

بازیگری برای پرده

ساخت و شخصیت پردازی در فیلم از دیدگاه کوین اسپیسی

​تیشریه

تیر نام چهارمین ماه سال اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه ، در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی  تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق  می‌شود.فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک ، از باران بهره مند می‌شود

آموزش بازیگری

قطعه هایی از بازیگری دنیل دی لوئیس در مکتب متد اکتینگ

بازیگری از ریشه 

چگونگی ابراز احساس ترس و نجات از ناتالی پورتمن در سنین نوجوانی

خواندن و تمرین سناریو

تمرین روخوانی سناریو با ستاره های هالیوود 

امرتات

امرداد نام پنجمین ماه سال در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات و در فارسی امرداد گفته شده . بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و  آسیب ندیدنی یا جاودانی . پس واژه (مرداد) به غلط به کار برده می‌شود. در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست.

استاد بیضایی و اندیشه ایرانی

قطعه هایی از ساخته هایش همراه با رویکرد به زبان فارسی

​​با نوید محمد زاده

گپی دوستانه در مورد بازیگری و فیلم ابد و یک روز 

خشتروئیریه

شهریور نام ششمین ماه سال در گاهشماری اعتدالی خورشیدی  است. در اوستا خشتروئیریه و در فارسی شهریور می‌دانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء  خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیریه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعا یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده  است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی  است ​​​​​​​

ال پاچینو و بازیگری فصلها

گلچینی از صداهای عرصه دوبله

میثر

مهر در سانسکریت میترا، در اوستا و پارسی میثر، در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است​​​​​​​

​درسهای بازیگری - کوین اسپیسی
اهمیت مونولوگ ها 

​درسهای بازیگری - کوین اسپیسی
اهمیت مونولوگ ها - قسمت دوم 

​آپ

در اوستا آپ ، در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها (آپ) به معنی فرشته نگهبان آب بکار رفته است و همه جا به صیغه جمع آمده است. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد​​​​​​​

​درسهای بازیگری - کوین اسپیسی
       کار با متن و شکل دهی به واژگان        قسمت اول

​درسهای بازیگری - کوین اسپیسی
       کار با متن و شکل دهی به واژگان        قسمت دوم

آتر

در اوستا آثر، در پارسی باستان آتر، و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است. آریائیان (هندوان و ایزدان) بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ​​​​​​​

اجرایی زیبا از یاتائو
​​​​​​​با سازهای هنگ درام و دیجریدو

داثوش​​​​​​​

دی در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر (دا) به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش برای تعیین دهمین ماه به کار رفته است.​​​​​​​

ده فیلم برتر 
​​​​​​​دنزل واشنگتن

ده فیلم برتر 
​​​​​​​دنیل دی لوئیس

وهومنه​​​​​​​

بهمن در اوستا وهومنه، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: (وهو) به معنی خوب و نیک و (مند) از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد.

ده فیلم برتر 
​​​​​​​ال پاچینو​​​​​​​

ده فیلم برتر 
​​​​​​​تام هنگس

سپندار مذ​​​​​​​

در اوستا اسپنتا آرمیتی، در پهلوی اسپندر، در فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده​​​​​​​ به معنی پاک و مقدس، به معنی بردباری و فروتنی مقدس است

ده فیلم برتر 
​​​​​​​تام هاردی​​

ده فیلم برتر 
​​​​​​​لئوناردو دیکاپریو