گذراندن دوره دوبلاژ مقدماتی زیر نظر آقای محمدرضا علیمردانی
گذراندن کلاس نمایشنامه خوانی نزد خانم زری کریمی
عضو گروه هنری مثلث
نقش خوان در نمایشنامه خوانی قرمز و دیگران

فروغ فرزین فر