آخرای پائیز

​قطعات عاشقانه از گروه هنری آوای آپامه 

پاییز لوندی میکند با صدای امیر حسین بی ریا 

انتظار پاییزی با صدای یحیی گلنسائی

فصل بی تو با صدای کاملیا کریمی

بهانه عاشقی با صدای بهاره جلودارزاده

سفرت بی خطر با صدای محمد رضا لاکچی

پ مثل پاییز با صدای احمد ذبیحی

هم نوا با پاییز با صدای زهرا پور علی

طوفان با صدای طیبه رضایی