شرح پاییز

دکلمه شرح پاییز 

با قلم و صدای امیر حسین بی ریا